5 Kasım 2016 Cumartesi

Ali Nejat Ölçen : SAİD ALPSOY’UN KANAL A’DA "1923 SEÇİMLERİ ZULUMDUR" YANILGISI

 


Ali Nejat Ölçen : SAİD ALPSOY'UN KANAL A'DA "1923 SEÇİMLERİ ZULUMDUR" YANILGISI



Sy.Said Alpsoy'un Kanal A'daki söyleşisinde Mustafa Kemal'e saldırı'sını (14 Ekim 2014) gtirecer@aol.com adresiyle yeniden dolaşıma sürülmesi aslında AKP iktidarının hukuk dışılığının kanıtlarını Mustafa Kemal'de aramanın bir başka yöntemi olsa gerek.

1-Mustafa Kemal Atatürk'e Ülkemizi işgal eden emperyalizmin temsilcileri bile ülkemizdeki nankör-hainler kadar çağ dışı değildiler. Programın başlarında Said Alpsoy konuşması şöyle:

1923 seçim sürecinin muhalif bir mebusun cinayete kurban edilmesi ile başladığını belirterek Ali Şükrü Bey'in (daha sonra CHP'nin ve Mustafa Kemal Paşa'nın en ciddi muhalifi olacak) gizemli bir cinayetle katledildi.

Said Alpsoy şunu bilmiyor merak edip incelememiş ki, 1923 Seçimlerinin yapıldığı tarihte CHP henüz kurulmamıştı ve de Ali Şükrü Bey milletvekili olarak Topal Osman tarafından öldürülmüştü. Mustafa Kemal Paşaya en ciddi muhalefet edeceği için gizemli bir cinayetle katledilmişti. Milletvekili Ali Şükrü Bey'in bir süre sonra ihbar üzerine kabri açıldığında avucunda Topal Osman'ın evindeki kanepenin bir parçası bulunur ve cinayeti onun işlediği anlaşıldığı için gözaltına alınmasını Ankara Papazın Bağında kendisini silahla korumaya çalışır ve yaşamını yitirir.

Nedense bu tarihsel gerçek daima gizlenmek ve tarihsel gerçeklerin üstü örtünmek istenmiştir. Kanal A'da söyleşiyi yöneten Sadık Yalsızuçanlar acaba gerçeğin ne olduğunu bilmiyor muydu? Bu gerçek dışı anlatım biçimini uygun nasıl görebiliyordu? Tarihsel gerçekleri böylesine çarpıtan kişiler başka ülkelerde acaba var mıdır?

2-Aslında biraz zahmet etseler ve gerçeğin ne olduğunu öğrenmeye çalışsalardı,o dönemdeki Büyük Millet Meclisi'nin gizli tutanaklarında

1923 seçimlerine niçin karar verildiğini öğrenir ve toplumu yanıltmanın girdabına kapılmazlardı. Said Alpsoy o konuşmasında ne diyor: 1950 Seçimlerine kadar muhalif liderler öldürülür diyor. Soruyoruz, muhalif liderlerden kimler öldürüldü? Said Alpsoy ile Sadık Yalsızuçanlar, bir gerçeğin de ayırtında değiller: 23 Nisan 1920 günü Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, Osmanlı dönemindeki mebuslar ile Ayan Üyelerinden oluşmuş ve onların Ankara'ya gelebilmeleri için de kendilerine Harcırah ödenmiştir. O ilk Meclis yapı olarak homojen değildiler ve ortak karar almakta güçlükler çekilmekteydi. Örneğin, 6 Mart 1339 (1923) günlü gizli celsede 107 milletvekili Lozan Konferansında "istiklalimizi muhal şeraiti ihtiva ettiği için" savaşmayı karara bağlarken aynı gizli celsede bir başka 52 milletvekili bununla hiç ilgisi olmayan "Hakkı hayat ve istiklalimizi kafi ve esasat temin edilmedikçe fedakarlıklardan bahsetmenin doğru olmayacağı gibi esaslara ait her hangi bir meselenin de muallakta kalmaması asla mucibi faide değildir" gerekçesiyle bir başka önerge sunarlar. Mustafa Kemal Pasa NUTKUN'da bunu şu sözleriyle açıklar:

Muhterem efendiler, Birinc Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vakayiini işaret eylediğimiz tarihte, gösterdiği müşevveş (karmakarışık) haleti ruhiyesi cidden teemmüle şayan bir mahiyet iktisap etmişti. Bütün millete Meclisin vazife ifa edemeyecek bir hale geldiği endişesi hissolunmaya başladı. Mecliste, vaziyeti,itidal ve basiret ile mütelaa ve muhakeme eden aza dahi izdıraplarını izhardan men'i nefsedemiyorlardır. Artık tereddüte mahal kalmamıştır ki, Meclis tecdit olunmadıkça (yenilenmedikçe) millet ve memleketin ağır ve mes'uliyetli işlerini tedvir etmeğe imkân yoktur. (s.521).

3-Mustafa Kemal Paşa, 6.Mart 1923 günlü Gizli Celsedeki durumu böyle özetlemekteydi. O tarihte CHP yoktu ve kurulmamıştı. Mustafa Kemal Halk Partisinin 9 maddelik umdelerini 8 Nisan 1923 günü sadece tasarlamış ama Halk Partisi kurulmamıştı. 16 Nisan 1923'de Ali Şükrü Bey'in Topal Osman tarafından öldrülmesini Meclisin kendisini fesh etmesi biçiminde algılamak konuyu ciddiyetinden uzaklaştırmaktır. Aslında Hıyaneti Vataniye Kanunu hakkında da Sy.Said Alpsoy hiçbir ince yapabilmiş değil. Yasa Tasarısında Hıyanet-i Vataniye maddesini Gizli Celsenin 8. Aralık 1923 birleşimin- de şöyle açıklamıştı Başbakan İsmet Paşa:

Huzuru kiram İstanbul'un iki gazetesinde intişar eden iki mektubu görmüştürler. Bu iki mektuptan birisinin acizlerine yazıldığı tasrih ediliyor ve diğerinin Reisicumhur Hasretlerine yazıldığı tasrih ediliyor ve neşrolunuyor.

Mektuplar sarahaten 1 Teşrinisani kararının aksini terviç eden bir taleptir. Alemşumul propoganda yapıldıktan sonra hilafete Türkiye üzerine vazifei idariye, vazifei siyasiye ve vazifei dünyeviye vermek esasını müdafaa ediyor.

Fakat heyet-i umumiyesiyle izhar ettikleri mana budur: Halifeye bir vaziyeti idariye vermezseniz İslamiyet inhilal eder. Alemi İslam bundan müteezzi ve müzdarip olur…Bu mektupları gönderen adamlar…imza sahipleri

Ağahan ve Emir Âli şahsiyetleri hakkında heyeti cellenize arz malumat edeceğim.Ağa Han ve Emir Âli Londra'da İngiliz Hükümetinin ve İngiliz sarayı adamları ve sadık İngiliz tebaasıdırlar…Biz ne yaptık. Ariz amik tetkik ettik Elimizdeki kanunlara göre sarahaten hiyaneti vataniye ceraimindendir. Kanunu okuyacağım.15 Nisan 1339 (1923). Hiyaneti Vataniye Kanunun birinci maddesi:

Madde 1-Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur:Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin gayri kabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi olan B.M.M'nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulunduğuna dair 1 Teşrinsani 1338 (1922) tarihli karar hilafına veya T.B.M.M'nin meşruiyetne isyanı mutazammın kavlen veya tahriren veya fiilen ankastin muhalefet veya ifsadat veya neşriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur.

Kanunun bu maddesi Said Alpsoy'un iddia ettiği gibi " Meclisten doğmuş hükümetin iradesine,kararına itiraz eden herkes haini vatan addolunur" hükmü yoktur.Yasada yer almayan kişinin uydurduğu bu madde nedeniyle "bütün modern zamanlarda bunun adı diktatörlüktür" diyor. Kim diyor, olayın aslını öğrenmeden bay Said Alpsoy adındaki kişi. Oysa, şu gerçeğin ayırtında değil, Mecelle'nin 1717 sayılı hükmü gereğince bir tanığın güvenilir olup olmadığını hangi makamlara sorularak öğrenilmesi hükmü AKP iktidarında yok edilmiş ve gizli tanıkların imzasız ifadeleri, bilgi sayara sonradan yapıştırılan mesajlar yargı kararlarında hüküm doğmasına neden olmuştur. Hatta bununla yetinilmemiş 5726 sayılı yasa ile "gizli tanığın bütün belgelerinde tahrifat yama yetkisi" devlet makamlarına verilmiş ve AKP faşizmin hukukunu yaratmakta gecikmemiştir.

AKP hukuku 1859'lu yılların Mecellesi'ninde gerilerine sürüklenmiştir.

4-CHP Dönemi bin yıllık tarihimizin en kanlı saltanat dönemidir diyebilen kişi Said Alpsoy bu savını belgeleriyle kanıtlayamazsa müfteri olmanın ötesine geçemez. Mustafa Kemal Atatürk ya da İsmet İnönü, Fettullah Gülen'e "ne istediniz de vermedik mi" dediler mi?BOP eşbaşkanı oldu mu İsmet İnönü "bize bir görev verildi" diyebildi mi?

Bay Said Alpsoy'a göre , Atatürk Hiçbir Osmanlı padişahının sahip olmadığı yetkiye sahipti,diyor. Bu iddiasını kanıtlamalıdır. Örneğin acaba Mustafa Kemal Atatürk mü: şehzade olan padişahların çocuklarını küçücük yaşta kafes içinde yaşamaya tutsak eden. 287 yıl kafeste yaşayan 11 şehzade sadece 129 yıl padişah olarak kalabilmiştir. Yer yüzünde hiçbir devletin hükümdar ailesi böylesi insanlık dışı dramı yaşamamıştır. Osmanlının kendisini yok oluşa sürükleyen nedenlerin arasında böylesi soy yozlaşması olduğu da unutulmamalı.Aşağıdaki çizelge Osmanlının aile içi cinayetler tarihini sergiliyor. Mustafa

Kemal yetkilerini böyle mi kullandı?

1617-16236 yıl padişah Mustafa I…...17 yıl kafes

1640-16488 " İbrahim I…. 22 yıl "

1648-168739 " Mehmet IV…....5 yıl "

1687-1691.…4 " Süleyman II….40 yıl "

1691-1695….4 " Ahmet II .…….22 yıl "

1730-175424 " Mahmut I…... 27 yıl "

1754-1757….3 " Osman III….. 51 yıl "

1757-177417 " Mustafa III….27 yıl "

1774-178915 " Abdulhamit..…43 yıl "

1789-1807.…8 " Selim III....15 yıl "

1807-1808….1 " Mustafa IV…..18 yıl "

Toplam:.. 129 yıl padişah….……..….....287 yıl kafes

O nedenledir ki Mustafa Kemal,Millet Meclisinin 18.Aralık.1338 (1922) günlü gizli celsesinde Osmanlı hanedanında "aranan niteliği bulmanın güç olduğunu " şöyle açıklar:

Ali Osmanı kabul etmek ve muhafaza etmek zaruretindeyiz. Bu ailenin içinde bizim aradığımız evsafı bulmak bugün için biraz müşkildir. Belki gençleri sureti mahsusada yetiştirdikten sonra evsaf ve sıfatı lazimeyi haiz insanlara tesadüf edilebilir. Fakat bu ciheti hakikaten tetkik ve tahlil edecek olursak pek müşkil vaziyette kalabiliriz.

5-Kanal A'daki söyleşide Sy.Sadık Yalsızuçanlar acaba Sy.Said Alpsoy'a niçin sormuyor TBMM'deki muhalif kanattakilerden Erzurum mebusu Süleyman Necati, Mersin mebusu Selahattin ve Canik mebusu Emin beylerin yasa teklifi hazırlayarak 14'ncü maddesiyle Mustafa Keal'in mebus seçilmesini önlemeye çalıştıklarını, dile getirmiyor. 14'ncü madde öyleydı: Büyük Millet Meclisine aza intihap olabilmek için Türkiye'nin bugünkü hudutları dahilinde ki mahaller ahalisinden olmak meşruttur.

Mustafa Kemal'in Çanakkale'den, Arap çöllerinden Sakarya Meydan savaşına kadar Osmanlı sınırları içindeki bütün savaşlarda önemli görevler aldığının ayırtında mı değillerdi. Böylesi nankörlüğe karşı Mustafa Kemal'in teşekkür etmesi mi bekleniyordu. Kendisini savunmasına neden yanıt vermeye cesaret edemedi bu mebuslar.Öylesi ihanet ve nankörlük hala sürüp gidiyor, Kanal A'daki söyleşide olduğu gibi.

6-Osmanlı ailesi kendi kendisini devlet yönetecek evsafı lazimeden yoksun bırakmıştı. AKP iktidarı da Cumhuriyet Devletinin tüm kurumlarını Fettullah Güven adındaki meczup'a teslim etmiş ve şimdi de TBMM'yi dışlayıp Kanun Hükmünde Kararnamelerle ülkeyi yönetiyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ü gaddarca kötülerken AKP iktidarını görmezden gelmekteler Said Alpsoy ve benzerleri.

Böyle biline çare buluna. Çare bulunmuştur. 24 yıl boyunca iki ayda bir yayımını sürdürdüğüm Türkiye Sorunları kitap dizisinin 113.sayısında "Atatürkoloji Enstitüsü" kurulmasının ön hazırlıklarına yer verilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı Devrimlerine , "Kendine yeterli planlı ekonomisi"ne ve tam bağımsızlık ilkesine karşı çıkan kadrolar,tarihsel gerçeklerinin şamarını suratlarında hissedeceklerdir. Bu iletide olduğu gibi. 5.Kasım 2016

Dr.Ölçen

 
a45UyF587661-161105133420 Oraj Poyraz At Openmail oraj.poyraz@openmail.cc
2016/11/05  14:27 4  58  aciksayfa@yahoogroups.com


 


Tecrube, insanlarin hatalarina verdikleri isimdir.

George bernard shaw

Lokman suresinin 22.ayeti de Risale-i Nur a isaret ediyormus.
Ayetin Turkce anlami:
Iyilik yaparak kendini Allah a veren kimse, suphesiz en saglam kulpa sarilmis olur...
Said-i Nursi ye gore; bu ayette sozu edilen en saglam kulp , Risale-i Nur dur
O zaman ayetin anlami su oluyor: Kim iyilik yaparak Risale-i Nur okursa o, en saglam kulpa sarilmis olur.
Kime hikmet verildiyse, ona hayirdan cok sey verildi demektir
Allah onlara kitabi ve hikmeti ogretir.
Ve onlari arttirir
Sizi artirir ve size kitabi ve hikmeti ogretir anlamindaki ayetler de Risale-i Nur a isaret ediyorlarmis.
Said-i Nursi ye gore: Ayetlerde belirtilen Hikmet sozuyle anlatilmak istenen, Risale-i Nur dur
Buna gore ayetlerin anlami su oluyor:
Kime Risale-i Nur verildiyse, ona hayirdan cok sey verdi demektir
Allah onlara kitabi ve Risale-i Nur u ogretir.
Ve onlari arttirir
Allah sizi artirir ve size kitabi ve Risale-i Nur u ogretir

Derleyen: Osman Turkoguz
INANCLARA VE AKLA AYKIRI BIR YAKLASIM, NURCULUK.

Her zaman etrafinizda bir yalaka ordusu bulundurun.

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/










BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg





Hiç yorum yok:

Yorum Gönder