30 Temmuz 2017 Pazar

PARAMİLİTER TEHLİKE: LÜMPEN PROLETARYANIN ÖRGÜTLENMESİ SORUNU – ÖNDER KULAKPARAMİLİTER TEHLİKE: LÜMPEN PROLETARYANIN ÖRGÜTLENMESİ SORUNU – ÖNDER KULAK

30 Temmuz 2017

Kültün "gittiği yerde, kendisine hemen bir karşılayıcı ve dinleyici kalabalığı sağlamak; yalancıktan halk kendisine sevgi gösteriyormuş gibi yapmak, 'Vive l' empereur!' diye bağırmak" ve "elbette ki polisin himayesinde" muhaliflere "sövmek ve onları dövmek gibi özel bir görevleri" vardır

Onları işçi sınıfı içindeki tortu olarak nitelemek mümkün. Lümpenler toplumsal üretime doğrudan değil kara borsa ya da yeraltı ekonomisi denilen, meta bağımlı ekonominin bütünleyicisi arka bir kapıdan dahil olurlar. Bu arka kapıdan topluma fiziken ve zihnen zararlı birtakım metaları ve "hizmetler"i sağlarlar. Onlar da bir sermayedarın boyunduruğu altındadırlar. Bu yönüyle teknik olarak işçi sınıfı içerisinde bulunan lümpen proletarya, varlığını işçilere ve halka kastetmek, zarar vermek fiilinde bulduğundan, aynı zamanda sınıfın geri kalanının dışındadır. Başka bir deyişle, sınıf bilincine ulaşma olanağından yoksundur. Bu anlamıyla sınıf içindeki bir tortu nitelemesi yerindedir.

Marx'ın lümpenler kategorisi altına yıkıma uğramış "kibar düşkünler", burjuvazinin kokuşmuş serüvencileri ve döküntüleri, başıboş serseriler, yol verilmiş askerler, hırsızlar, şarlatanlar, yankesiciler, kumarbazlar, pezevenkler, satılmış kalemler gibi farklı kesimleri aldığı görülür.[1] Başka bir yerde aralarına avantayla çalışan finansçıları ve rüşvetle beslenen bürokratları da ekler.[2] (Belki biz de buraya sosyal medya trollerini ekleyebiliriz.) Engels bunların hiçbirinin işçilerin dostu ya da müttefiki olmadığına dair önemli bir uyarıda bulunur; ve sınıfın da bunun hayli farkında olduğunu düşünür.[3] Bu bağlamda Fransız işçilerinin her devrimde evlerinin duvarlarına "Mort aux voleurs!"[4] yazarken ve bunlardan birçoğunu kendileri kurşuna dizerken, bunu söz konusu güruhtan kurtulmak gerektiğininin bilinciyle yaptıklarını belirtir.[5] Öyle ki lümpeni ilgilendiren sadece kendi çıkarıdır.[6] Bu yüzden çıkarı için halka karşı suç işlemekten çekinmez. Dahası, belirli bir menfaat karşılığında hiç düşünmeden "kendini satar."[7] Karşılığını aldığı sürece burjuvazinin emirlerini uygulamaya hazırdır. Bu bakımdan işçilerin yanında olması için pek bir sebep yoktur. Kimi istisnai örneklerin dışında lümpenlerin daima işçiler ve halk karşısında konumlandığı görülmektedir.[8] Bu konumlanışın çoğunlukla örgütlü bir biçim aldığı söylenebilir.

Paramiliter bir topluluk

Genel örgütlenme biçimleri çete ya da daha kapsamlı olan mafyadır. Başlıca amacı hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu, haraç, kumar gibi yeraltı ekonomisi unsurlarını yaygınlaştırmaktır. Bu sınırı koruduğu sürece daha çok ekonomik bir örgütlenmedir. Bu sınırın aşıldığı noktada ise örgütlenme biçimi farklıdır; daha çok siyasi bir örgütlenmedir. Bunun için ya bir çetenin, mafyanın yeniden yapılandırılması ya da lümpen proletaryanın daha baştan böylesi bir yapı içinde örgütlenmesi gerekir.[9] Bu gibi bir örgütlenme biçiminin başlıca amacı, düzenin korunmasında paramiliter bir topluluk, eşdeyişle diğer kolluk kuvvetlerine eşlik eden üçüncü bir unsur olmaktır.[10] Paramiliter, düzenin savunduğu başlıca değerleri bir kıyafet gibi suçlarının üstüne geçirir. Bir yandan yeraltı ekonomisinin içindeki yerini korur; diğer yandan halka karşı savaşın bir parçasını temsil eder. Örnekleri çoğunlukla otoriter demokrasi ve örtük ya da aleni faşizm gibi kişi kültünün kuvvetli olduğu yerlerde bulunur. Öyle ki kültleştirilen kişi örgütlenmenin fahri lideri olarak anılır.[11] Böylece paramiliter tarafını açıkça ilan etmiş olur.

Paramiliter örgütlemenin yönetim kademeleri bürokratlardan, istihbarat elemanlarından ya da kolluk kuvvetlerinin rütbeli kadrolarından oluşabileceği gibi, doğrudan iktidarın emrine girmiş kimse ya da kimselerden de oluşabilir. Üyeleri ise daima lümpenlerdir. Paramiliter, resmi bir niteliği olmasına karşın kendini "halkın içinden" gösterir. Bu, maskeleme ve kültleştirme koşullarının sağlanmasıyla paramiliter örgütlenmenin halka karşı işlediği tüm suçlar ona birer hak olarak tanınır. Bu noktada hukuk, kendisi nezdinde istisna halini bir kural olarak uygular. Böylece hukuktan muaf olması ve meşruluk kaygısı duymaması itibarıyla, açıktan resmi olan kolluk kuvvetlerinin yapamadıklarını yapabilme cesaretini gösterir. Bunların başlıcaları, Marx'ın ortaya koyduğu kapsam[12] bakımından şöyle özetlenebilir: Kültün "gittiği yerde, kendisine hemen bir karşılayıcı ve dinleyici kalabalığı sağlamak; yalancıktan halk kendisine sevgi gösteriyormuş gibi yapmak, 'Vive l' empereur!'[13] diye bağırmak" ve "elbette ki polisin himayesinde" muhaliflere "sövmek ve onları dövmek gibi özel bir görevleri" vardır. Dahası "karşı-gösterileri önlemek ya da dağıtmakla" da görevlidirler. Bunlara elbette, muhalefet kadrolarına karşı fiziki saldırı, hatta suikastler düzenlemek, kapsamlı eylem, direniş ve ayaklanmalar sırasında kolluk kuvvetlerinin arkasında saf tutmak da eklenmelidir.[14]

Lümpen tehdide karşı

Lümpen proletaryanın örgütlenmesi, proletaryanın örgütlenmesi karşısında bir engeldir. Bunun birden fazla boyutu vardır. Bunlardan ilki, bireyin ağırlaşan sorunları dolayısıyla deneyimlediği mutsuzluk halini istismar ederek, ona sorunlarından bir süre uzaklaşabileceği sahte bir sığınak sunmasıdır. Bu sığınak uyuşturucu gibi bir öğe olabileceği gibi fuhuş, kumar gibi bir etkinlik de olabilir.[15] Her biri bireyi fiziken ve zihnen yozlaştıran ve ötesinde yıkıma uğratan bağımlılık halleri yaratırlar. Böylece bireyin varlığına kastederler. Diğer boyut ise bireyin halihazırda burjuva tarafından el koyulmuş (ve elbette kalanı vergiler aracılığıyla tırtıklanmış) değişim araçlarının ya da tüketim metalarının gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi fiiller aracılığıyla elinden alınmasıdır. Bunun sonucu olarak birey, kaybettiklerini yerine koyabilmenin çabası içinde kaybolur. Bu ikisine paramiliter örgütlenmenin sorumlulukları da eklenebilir. Böylece her şey daha açık hale gelir. Örneğin "Parasız Eğitim!" pankartıyla yürüyen insanlara sözlü ya da fiziksel tacizde bulunmak ya da bir yürüyüş sırasında kolluk kuvvetlerinin yanında "halktanmış gibi yaparak" saldırıda bulunmak, işlerinin birer parçasıdır.

Lümpenlerin örgütlenmesini ve halkın karşısında bir tehdit haline gelmesini engellemenin kalıcı yolu örgütlenmektir. Bu sayede halk bir araya gelerek, en yalınından en karmaşığına sorunlarını çözebilmek bakımından küçük ya da büyük adımlar atabilir. Böylece çözümsüz sanılan köklü sorunlar dahi açıklığa kavuşturulur ve sorumlusu olan düzene karşı tepki örgütlenir. Dahası, bireylerin olanaklarını geliştirebilecekleri dayanışma dernekleri, kültür merkezleri, spor salonları ve benzeri kurumlar oluşturarak, yozlaşmanın önüne somut bir set çekilebilir. Buna yozlaşma karşıtı bir bilincin oluşturulması da eşlik eder. Ve son olarak, lümpenlere karşı kendini koruma olanakları yaratılabilir. Bu şekilde, örneğin bir yandan hırsızlık gibi durumlar engellenirken, diğer yandan halkın mücadele pratikleri önündeki olası ya da fiili engeller ortadan kaldırılır.

Dipnotlar:

[1] Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte", Marx & Engels Collected Works Volume 11 içinde, London: Lawrance & Wishart, 2010, s. 149; Karl Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yayınları, s. 77.

[2] Karl Marx, "The Class Struggles in France", Marx & Engels Collected Works Volume 10 içinde, London: Lawrance & Wishart, 2010, s. 51; Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte", s. 143.

[3] Friedrich Engels, "Preface to the 2nd Ed. of The Peasant War in Germany", Marx & Engels Collected Works Volume 21 içinde, London: Lawrance & Wishart, 2010, s. 98.

[4] Hırsızlara ölüm!

[5] A.g.e., s. 98.

[6] Bkz. Friedrich Engels, "The Campaign for the German Imperial Constitution", Marx & Engels Collected Works Volume 10 içinde, London: Lawrance & Wishart, 2010, s. 165, 168.

[7] Friedrich Engels, "Preface to the 2nd Ed. of The Peasant War in Germany", s. 98.

[8] 1848 Haziran Ayaklanması'nda işçiler karşısındaki konumlanışı bakımından bkz. Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte", s. 110.

[9] Bu noktada başlıca tarihsel model örneklerden biri 10 Aralık Derneği'dir. 10 Aralık Derneği'nin örgütlenme biçimine dair bkz. Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte", s. 148-149.

[10] Kolluk kuvvetlerinin bir kısmının lümpen proletaryadan devşirilen kimselerden oluşturulması da sık karşılaşılan bir durumdur. Marx'ın verdiği bir örnek için bkz. Karl Marx "The Class Struggles in France", s. 62.

[11] Burada Louis Bonaparte örneğine dair bkz. Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte", s. 196.

[12] A.g.e., s. 150.

[13] Yaşasın imparator!

[14] Örneğin bkz. Karl Marx, "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte", s. 150; Karl Marx, "The Victory of the Counter-Revolution in Vienna", Marx & Engels Collected Works Volume 7 içinde, London: Lawrance & Wishart, 2010, s. 505.

[15] Bütün bunların özellikle emekçi semtlerinde yaygınlaştırılmaya çalışılması tesadüf değildir.

http://sendika56.org/2017/07/paramiliter-tehlike-lumpen-proletaryanin-orgutlenmesi-sorunu-onder-kulak/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

 
a45UyF587661-170730193436 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2017/07/30  22:27 2  65  alelma@yahoogroups.com


 
--

Uc sinif Allah sevgisinden uzak tutulmustur: Zalimler, onlara yardakcilik edenler ve zulmu hos karsilayanlar.

Hz.Ali

Resulullah sav buyurdular ki:
Kim keleri ilk darbede oldururse ona yuz sevap yazilir.
Ikinci vurusta oldururse daha az kazanir.
Ucuncu vurusta ise bundan da az sevap kazanir.

Metin Muslim den alinmadir.
Bazi Tirmizi tertibinde Sayd bolumunde 13.babta.
Muslim, Selam 147 2240
Ebu Davud, Edeb 175, 5263, 5264
Tirmizi, Ahkam 1, 1482
Burada kele denilen hayvan aslinda kertenkeledir.

Ozmirli Olmak

23 Temmuz 2013

Ozmirliyiz biz. Sandalyeye korbenaz, domatese dumbut, patlicana tatlican, enginara Bu ne la boyle tatsiz tuzsuz deriz. Ama gobek marula gobek marul deriz. Ona farkli bir isim bulamadik henuz. Neyse... Biz acayip farkliyiz, cok sekeriz.

TURKIYE DEN $ikildigim zaman Ozmir e giderim ben.

Simide pompilon deriz biz.

Cekirdege mahmut.

Kumru bir kustur bizde, normal olani da budur.

Sandalyeye korbenaz, domatese dumbut, patlicana tatlican, enginara Bu ne la boyle tatsiz tuzsuz deriz.

Sen sigorta dersin...

Biz alksfafalswi deriz. Sen Hii? dersin, biz Zzzt erenkoy deyip kahkahalarla guleriz. Bir elimizde mutlaka pismis tavuk budu olur. Kahkaha atarken tavuk budunu isirmaktan cok hoslaniriz.

Denizi kiz, kizlari deniz, sokaklari hem kiz hem deniz, daglari hem sokak hem kiz hem deniz, ovalari hem dag hem sokak hem kiz hem deniz kokar. Biraz kari$ik gibi gorunuyor ama alisinca kolay. Eyfel Kulesi nden atlamayana kiz verilmez bizde. Atlayanlar da olur zaten. Neticede bizde kiz verilmez. Kizlarimizi tavlayamazsiniz, ben cok denedim olmuyor, bosuna ugrasmayin.

Bak iddia ediyorum pispirik sampiyonasi duzenlense kupayi Ozmirli kadinlar alir. Sasirdin degil mi? Al buna da sasir! (Bir an sinirlerime hakim olamayip terbiyesizlestigim icin ozur diliyorum) Neyse... Cunku erkekleriyle kahveye giderler. Bu kotu aliskanliklari hep oradan kapmislardir. Asidir bizim kadinlarimiz. Askili giyerler, askisiz giyerler, bazen hic giyinmedikleri olur. Okuz gibi bakarsan bir cakarlar bir de duvardan yersin. Akilli ol, almayayim aklini.

Erkeklerimiz de fena degildir, detaya girmeyeyim, sirf Brad Pitt bile fikir verir. Yoremizin sevilen sanatcilarindandir, okul yaptirmistir. E ayiptir soylemesi sembolumuz de kutup ayisidir (aniden konu degistirdim, neden yaptim bilmiyorum). Isguzar bir belediye baskanimiz Kutup ayisi olsun mu la demis, oyle kalmis.

COK DEGISIGIZ

127 cesit koftemiz oldugu icin McDonalds in bunalima girdigi dunyadaki tek sehirdir. Buradaki McDonalds calisanlarinda depresyon, hayata karsi ilgisizlik ve gozleri sabit bir noktaya dikme seklinde hareketler gorursunuz. Hepsi intiharin esigindedir. McDonalds CEO sunun her aksam masasindaki haritada Ozmir in uzerine yumrugunu vurarak Milyarlarca lanet olasi dolarimiz var ama su kahrolasi Ozmir de gunde sadece 18 lanet olasi hamburger satabiliyoruz, bu beni gercekten uzuyor dostum, bu kahrolasica durum lanet olasica beni gercekten cok uzuyor dedigi rivayet edilir.

Erkek cocuklarina en cok Abidin adi konulan yerdir burasi. Ama biz Abidin e Murat deriz, Muzaffer e Hulki. Degisigiz biz. Bazen biz de kendimizi sorguluyoruz acikcasi.

Sumuklu dediler biz Ozmirlilere, baktilar iltifat olarak algiliyoruz, ilkel dediler. Halbuki sumuklu daha agir bir ifadeydi, biraz sacmaladilar dogrusu. Sonra bunu fark edip lagim dediler. Biz de Hangi lagim, Philip Lahm mi? dedik, gulmediler. Gercekten iyi bir espri degildi ama sana ne! Keyfimizin kahyasi misin? Ozmirliyiz biz, yeri geldiginde iyi sakalar yapmayi da biliriz. Ama anlayana.

Halbuki Dostoyevski Balim demis Ozmir e. Kendi memleketine bakip Budala yi yazmis, Ozmir e bakmis Balim demis. Elbette hos bir jest yapmis ancak ne olursa olsun keske kendi memleketinin insanlarina budala demeseymis. Belki de Nobel almak icin yapmistir, bilemiyorum.

YERIM BEN BIZI!

81 vilayetin 81 inden de yurttas yasar Ozmir de. Herkese kapimiz aciktir. Yeter ki Ozmirli ruhu tasisin. Ozmirlilik bir durustur, yasam felsefesidir, hayatin anlamidir. Hangi memlekette dogmus olursan ol, kim olursan ol gelip insaatlarimizda calisabilirsin. Insan ayrimi yapmayiz. Dedim ya...

Simide pompilon deriz biz.

Cekirdege mahmut.

Domatese dumbut.

Ama gobek marula gobek marul deriz. Ona farkli bir isim bulamadik henuz. Birkac alternatif uzerinde calisiyoruz ama tatmin edici bir isimde uzlasamadik.

Dedim ya...

Ozmirliyiz biz.

Acayip farkliyiz, cok sekeriz. Keyfimizin kahyasi misin, sana ne!

Inanin bazen bagimsizligimizi ilan etmemek icin zor tutuyoruz kendimizi. O kadar tatliyiz ki. Offf. Su an kendimi mincikliyorum. Yerim ben bizi.

http://beyinsizadam.net/
lukasaluka@gmail.com


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder