10 Temmuz 2017 Pazartesi

KEMAL KAPLAN : ORTODOKS TÜRKLER'E YAPILAN STRATEJİK HATAKEMAL KAPLAN : ORTODOKS TÜRKLER'E YAPILAN STRATEJİK HATA

Türk Ortodoks Patriği Zeki Erenerol (Patrik Eftim I), 1920'de meclis açılışında meclis duvarında konuşma yaparken.18 Eylül 2015

Sizlere gündem dışı lakin, Türkiye'nin bugüne değin yaptığı en önemli stratejik hatalarından birini anlatmak istiyorum. Geçenlerde uzun müddet Münih'te yaşamış bir arkadaşımla sohbet esnasında yıllar önce Münih'te karşılaştığım bir aileye mensup üç erkek aklıma geldi.

2002 yılıydı. Münih'te bir fuarda yaşları 15, 40 ve 70'e yakın baba, oğul ve dededen oluşan üç kuşak yan yana bir şeyler konuşuyorlardı. Kötü Türkçe aksanıyla orta yaşlı olan, ihtiyara bir şeyler söylüyordu. Yanlarından geçip gittim. Sonra onlara fuarın kafeteryasında rastladım. Yine Türkçe konuşuyorlardı. Üçünün de yaka kartlarında isimleri ve KAPLANİS olan soy isimleri yazıyordu.

İlgim daha da arttı.

Yanlarına giderek, kendi yaka kartımı gösterdim. "Benim soyadım KAPLAN, sizin KAPLANİS nerelisiniz" dedim.

Yunan vatandaşı olduklarını, mübadelede Karaman'dan, Yunanistan'a gönderildiklerini soyadlarının KAPLAN iken, Yunan makamlarının bunu kabul etmeyip sonuna 'İS' eklediklerini anlattılar.

Peki nasıl oluyor da Türkçe konuşuyorlar.

"Dedemler Yunanistan'a geldiğinde Türkçe konuşmayı bırakmamışlar. Yunanca'yı çok sonra öğrenmişler. Evde her zaman Türkçe konuşulmuş. Bugün ne yazık ki oğlum Türkçe bilmiyor. Zaman değişiyor. Dedemler Yunanistan'da sürekli dışlanmışlar. Siz Türksünüz denmiş bize. Bu doğru biz hiçbir zaman Yunan değildik. Ortodoks Türküyüz. Mübadelede ırk gözetilmeden dine göre hareket edilmiş."

Diye cavaplamıştı. Adını hatırlayamadığım oğul Kaplanis.

Yunanistan'da dört defa başbakanlık, iki defa cumhurbaşkanlığı yapan Konstantin Karamanlis eski adı Pruti şimdiki adı Kınalıada'da doğmuş. Yeğeni Kostas Karamanlis de eski başbakanlardan. Kökenleri Anadolu.

Mesele din olunca; Rumlar'ın yanında, Hristiyan Gagavuz ve Karamanlılar, Yunanistan'a gönderilmiş. 500 bin civarında bir nüfus (Rumlarla birlikte). Bunun yanında Yunanistan'dan gelen Müslümanlar sadece Türk değildi. Müslümanlaşan fakat Türkçe bilmeyen Bulgar, Ulah, Arnavut ve Pomaklar da mübadele kapsamına alındı.

ORTODOKS TÜRKLER: KARAMANLILAR

Türkçe konuşan, Grekçe yazan bir topluluk. Muhtemelen Anadolu'ya 1071'den önce gelen Türk boylarından. Alanya, Tarsus, Anamur, Sille (Konya), Ermenek, Karaman, Ereğli, Güzelyurt (Aksaray), Niğde ve ilçeleri; Bor, Kemerhisar, Ihlara, Derinkuyu ve Ürgüp, Yozgat ve bazı ilçeleri, Amasya, Kırıkkale ve Kayseri gibi geniş bir coğrafyada yaşamışlar.

1551'de Türkiye'ye gelen Fransız gezgin Nicolas De Nicolay 'Muhteşem Süleyman'ın İmparatorluğu'nda' adlı yazdığı Anadolu seyahatnamesinde, kitabın son bölümünde Karamanlılar'dan söz ediyor.

Nicolay İstanbul'daki Karamanlılar'ın Yedikule, Fener, Cibali, Kumkapı gibi semtlerde ikâmet ettiğini, ticaret ve kuyumculukla iştigal ettiklerini yazıyor. Karamanlılar'ın Ortodoks oldukları için Rum-Ortodoks patriğine bağlı olduğunu ekliyor.

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde, "Alanya—kadim eyyamından beru Urum (Rum) keferesi bir mahallededir... Amma Urum lisanı bilmeyub, batıl Türk lisanı bilirler. Ve Antalya, dördü Urum keferesi mahallesidir. Amma keferesi asla Urumca bilmezler, Batıl Türkçe lisan üzre kelamet ederler" diyor.

Zaman geçtikçe kavramların anlamı değişiyor/değiştiriliyor. Ortak akıl kavramlarla korunur. Oysa günümüzde kavramların içi boşaltılıyor veya anlamları saptırılıyor. Yakın geçmişte de aynı durum söz konusu olmuş. 'Rum' Roma için kullanılırken, bir millete veya ırka atfedilir olmuş.

Türk ve Araplar'ın 'Diyar-ı Rum' dedikleri Anadolu, Roma memleketi olarak tanımlanmış. Fatih Doğu Roma İmparatorluğu'na son vermesiyle, 'Kayser-i Rum' (Roma İmparatoru) unvanıyla sikke bastırmış.

Anadolu'da yaşayan Türkçe konuşmasına rağmen Ortodoksluğu benimsemiş halka 'Rum' denilmesi de ayrı bir mesele. Bugün Yunan adalarında yaşayanlar kendilerine 'Yunan' demiyor, 'Rum' yani 'Romalı' olduklarını söylüyorlar.

İyon-Yunan-Grek soyundan Anadolu'da belki pek az insan var. Roma da zaten etnik bir kimlik değil. Osmanlı gibi algılanmalı.

Yine Karamanlılar'a dönelim. Milli mücadelede Ortodoks Türkler bağlı bulundukları, Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrılarak bağımsız bir kilise kurmak istiyorlar. Amaçları Türk olduklarının unutulmaması ve Fener Rum Patrikhanesi'nin o dönem yaydığı fitnelere maruz kalmamaları.

1921 yılında Kastamonu Valisi Ankara'ya gönderdiği mektupta, Taşköprü Rumları'nın ayrı bir kilise kurmak istediklerinden söz ediyor. (Burada Türk Ortodokslar, Rum gibi algılanmış.) Trabzon Ortodoks cemaati de aynı istekle Ankara'ya bir telgraf çekiyor. Kayseri bölgesinde yaşayan Ortodoks tebaa da aynı istekle girişimlerde bulunuyor fakat netice alamıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda 'Umum Anadolu Türk Ortodoksları Cemaatleri' olarak teşkilatlanıyorlar.

Ankara hükümetinden izin alarak, düzenledikleri bir kongreyle bir araya geliyorlar. 21 Eylül 1922'de toplanan Kongreye; Gümüşhane Episkoposu Yervasyos, Konya Metropoliti Prokobios, Antalya Episkoposu Meletios ile Anadolu ve Trakya'nın diğer bölgelerinden gelen 72 temsilci katılıyor. Kongre sonrasında, Türk Ortodoks Patrikliği'nin kurulması kararı alınıyor.

'Milli Mücadelede Kayseri' adlı çalışmasında Zübeyir Kars, bu toplantıya Mutasarrıf Muammer Bey, Mevki Kumandanı ve Kalem Reisi Miralay Abdullah Bey ve sonraki yıllarda TBBM'de Eskişehir Milletvekili olan Türk asıllı Ortodoks Umumi Katip Bodrumi İstimad Zihni Özdamar Efendi'nin de katıldığını belirtiyor.

1924 yılında Türk Ortodoks Patrikhanesi resmen kurulmuş olur. Pavlos Karahisarithis 'I. Eftim' ünvanı alarak patrik olur. Sonradan adını 'Zeki Erenerol' olarak değiştiren Eftim I. meclisin açılışında dua edenlerden biridir.

ERGENEKON'UN STRATEJİSİ

Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulması fikri Atatürk'ün bir stratejiydi. Fener'e karşı bir güç odağı oluşturulması ve Türk ortodokslarının ayrı bir kilisesi bulunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir koz idi. Lakin iki büyük hata yapıldı.

Birincisi: Patrikhaneyi kurduran Atatürk, cemaatini mübadeleyle Yunan'a kaptırdı. Tüm 'suçları' Ortodoksluk olan Türkler, bir heyulanın içine atıldı. Tamamen yabancı bir kültürün kucağına gönderildi. Milletler Cemiyeti nezdinde, Türkiye'deki azınlık politikalarının her zaman başarısız olmasının altında, Anadolu'da Türkiye politikalarını savunacak bir Hristiyan tebaanın olmamasıdır. Cemaati olmayan bir kilisenin hiçbir etkinliği olmaz. Uluslararası arenada itibarı da olmaz.

(Bir kararname ile patrik ve ailesi mübadeleden muaf tutuldu.)

İkincisi: Öyle ya da böyle, az da olsa bir cemaate sahip Türk Ortodoks Patrikhanesi bugüne kadar varlığını sürdürdü. Her ne kadar Fener Rum Patrikhanesi'nin baskısı olsa da. Ergenekon operasyonu olarak başlatılan 'ucube' içinde işin ucunun Türk Patrikhanesi'ne de dayanması, çok ama çok büyük bir stratejik hata idi. (Veya strateji böyle belirlenmişti.) Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, operasyonun baş döndürücü etkisi altında, 'patrikhanenin silah deposu' veya 'örgüt merkezi' şeklinde yaftalanmasının, Patrik Eftim III olan Selçuk Erenerol'un, kızı Sevgi Erenerol'un tutuklanmasını bir zafer olarak gördü.

Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Türk Ortodoks Patriği Selçuk Erenerol'un kızı Sevgi Erenerol

Fener Rum Patriği Bartholomeus'un 'emümenik' sıfatla arz-ı endam etmesi ve global arenada kabul görmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni namemnun eder. Devlet bilinci bunu kabul etmez. Hiçbir dönem kabul edilmemiştir. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin 'terör örgütü işbirlikçisi' olarak yaftlanması, Bartholomeus'un ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir.

Devletin dini azınlıklar politikasında küçük de olsa elindeki bir koz yok edilmiştir. Bundan geri dönüşü de mümkün değildir. Ergenekon Operasyonu'nun komplo olduğu AKP hükümeti tarafından dile getirilse de, artık atı alan Üsküdar'a geçmiştir.

18th September 2015, Kemal Kaplan tarafından yayınlandı

https://kemalkaplan.blogspot.com.tr/2015/09/ortodoks-turklere-yapilan-stratejik-hata.html

 
a45UyF587661-170709221629 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2017/07/10  10:19 2  65  alelma@yahoogroups.com


 
--

Kavgali eve kiz, kavgali partiye oy verilmez

Deniz BAYKAL, CHP Antalya Milletvekili

Kolelik kalkti mi?
Resulullah (sav) buyurdular ki: hangi kole kacarsa, bilsin ki ondan zimmet (garanti) kalkmistir, donunceye kadar namazi kabul edilmez
Muslim, iman 122-124, (68, 69, 70); ebu davud, hudud 1, (4360); nesai, tahrimu d-dem 12, (7, 102)

Iyi ki Turk Dogmusum

14 Subat 2014

Gectigimiz gunlerde bir milletvekili Ataturk olmasaydi gene olurduk ama isimlerimiz Dimitri olurdu, Yorgo olurdu. dedi.

Konu tartisilirken bir arkadasim gozyaslari icerisinde benim fakirhaneyi ziyaret etti. Aklina takilan bir sey varmis ve onu cok uzuyormus. Soyle sevgili arkadasim, nedir senin sorunun? dedim. Arkadaslarimin sorunlariyla ilgilenmeye bayilirim.

Benim ismim, biliyorsun, Dimitri. dedi. Ataturk olmasaydi herkesin ismi Dimitri, Yorgo olacakti ama Ataturk vardi ve buna ragmen benim ismim neden Dimitri? Ben neden faydalanamadim? dedi ve gozyaslarina boguldu.

Ona bir cay getirdim ve teskin etmeye ugrastim. Bak dedim, herkes Turk olamaz, bu bize dogustan verilmis bir hediye, sen Turk degilsin ve buna uzulmeni anlayabiliyorum, senin yerinde olsam ben de uzulurdum, insan icine cikmazdim, talihime saydirirdim, belki hayatima son vermek isterdim. Ama Turk degilsin diye hepten koyverme. Hayata 1-0 yenik baslamissin, daha cok calis, ne bileyim cok iyi bir curling oyuncusu ol, hayatina bir anlam kat. Benim herhangi bir basariya ihtiyacim yok, Turk dogmusum zaten, anlatabiliyor muyum ama senin cilginlar gibi calisman lazim.

Birbirine yapismis islak kirpiklerinin altindan utanc dolu bir bakis atti. Devam ettim. Inan ki seni anliyorum. Denize dokulmussunuz mesela, bu bir travmadir. Denize dokulmek ne abi ya? Ahahaha. Ozur dilerim, sinirlerim bozuldu. Ama Tanri askina, denize dokulmek ne abi? Nasil basardiniz bunu? Ahahaha. Ay devam edemeyecegim.

Gulme krizini atlatmak icin elimi yuzumu yikayip dondugumde Dimitri yi salondaki Turk bayragini koklayip yuzune surerken buldum. Beni gorunce aniden bayragi elinden birakti. Fena yakalanmisti. Yanina gidip omzundan tuttum.

Gizli gizli Turk bayragini opmen kesinlikle ayiplanacak bir sey degil. dedim. Muhtemelen kendi kendine Onuncu Yil Marsi ni da mirildaniyorsundur. Inan ki imkan olsa ben de senin Turk olmani isterdim. Ama bu mumkun degil, anliyor musun? Mendel kanunlari diye bir sey var. Kanuna karsi gelinmez.

Caylari tazeledim. Icim bir tuhaf olmustu. Dimitri yi hala teselli edememistim. Bak dedim, cayimdan bir yudum alarak, O olmasaydi benim de ismim bugun Dimitri olacakti. Sen Dimitri, ben Dimitri, herkes Dimitri, muthis bir kaos, dusunsene. Allah korumus. Ayrica ben annemden yine dogardim ama babam kimdi bilemezdim. Kastan gozden az cok tahmin ederdim ama kesin sudur diyemezdim. Cunku Soyadi Kanunu diye bir sey olmazdi. Elli tane Mehmet var, hangisi babam nereden bilecegim?

Bir nebze sakinlesmisti. Kalkti ve gitmeye koyuldu. Turk bayragini katlayip Dimitri nin cebine $ikistirdim. Itiraz edecek oldu ama usteledim. Genc adamsin, yaninda dursun. dedim. Ellerime sarildi, opturmedim. Hickira hickira gitti. Dimitri, ismini kesinlikle yazmamami rica etmisti. Ama ismini yazmadan cok anlamsiz olacagi icin yazdim. Ismi Dimitri. Uskudar da oturuyor, gozluklu, saclari onden hafif dokulmus, gorseniz hemen tanirsiniz.

Tarihimizi biliyor muyuz?

Vezir Tonyukuk olmasaydi bugun ismimiz Luo-Jin, Yang-Hai, Feng-Sushi idi.

Alaaddin Keykubat olmasaydi bugun ismimiz Refik Jebbour, Aatif Chachehou, Salma Hayek idi.

Barbaros Hayrettin Pasa olmasaydi yuzmeye Yunan adalarina gitmek zorunda kalirdik.

Cengiz Han olmasaydi ne iyi olurdu.

Baltaci Hasan Pasa olmasaydi Kopruluzade Damat Numan Pasa vardi, o da duzgun bir insandi.

Aslan Yurekli Richard olmasaydi bugun ismimiz Tony, Scott, Michael idi. Adam Hacli seferlerini eline yuzune bulastirdi.

http://beyinsizadam.net/
lukasaluka@gmail.com


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder